มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศผลการประกวดเว็บไซต์ระดับส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562
August 28, 2019
Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี ครั้งที่ 2/2562
August 28, 2019

ม.มหิดล ร่วมงานแถลงความสำเร็จโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Early Stage) ปี 2562

402091

วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัต อุณฑพันธุ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานแถลงความสำเร็จโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Early Stage) ปี 2562 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ณ โรงภาพยนตร์ Lido Connect สยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร พร้อมนำผู้ประกอบการในโครงการ 2 ราย เข้าร่วมจัดบูธแสดงสินค้าภายในงาน ได้แก่ กลุ่มเครือข่ายผักอินทรีย์จังหวัดชัยนาท ที่ได้รับการส่งเสริมในการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตผักอินทรีย์ พัฒนาศักยภาพ จนเข้าสู่มาตรฐานอินทรีย์มหิดล “MU Organic” และร้านขนมไทย อร่อยพ่วงข้าง ที่ได้รับการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการภายใน การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และเพิ่มช่องทางการขายจนประสบความสำเร็จ

Recent post