พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Letter of Agreement) ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st Pharmaceutical Sciences Asia Conference 2019
August 22, 2019
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รับการตรวจเยี่ยมจากสภาวิศวกร
August 23, 2019

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Letter of Agreement) ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

1566457853868-1024x682

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Letter of Agreement) ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ ดร.ดวงพร อาภาศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ เป็นผู้ร่วมลงนาม รวมทั้งสักขีพยาน ประกอบด้วย ผศ.ดร.วนิดา คูอมรพัฒนะ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ดร.สุเทพ  นิ่มสาย อาจารย์วิทยาลัยการจัดการ ณ Innogineer Studio อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากศิษย์เก่าวิทยาลัยการจัดการ ในหัวข้อ “จากวิศวกรสู่ผู้บริหารธุรกิจ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ปุณณกิติเกษม และคุณชวินทร์ ศรีโชติ ตัวแทนศิษย์เก่าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมาร่วมสนทนา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มต้นจากนโยบายของประเทศ ซึ่งสอดรับกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก และมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการนอกจากนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ยังมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่วิศวกรรมระดับโลก ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะแห่งโลกยุคใหม่ และสามารถพัฒนางานด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงที่ตอบสนองต่อสังคมโลก จึงเป็นที่มาของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้มีการสร้างบัณฑิตที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นสังคมแห่งผู้ประกอบการ ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมต่อไปในอนาคต

Recent post