คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st Pharmaceutical Sciences Asia Conference 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการ Blossom EP5 “Making The News”
August 22, 2019
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Letter of Agreement) ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
August 22, 2019

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st Pharmaceutical Sciences Asia Conference 2019

line_95440251346017-1024x565

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st Pharmaceutical Sciences Asia Conference 2019 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ ณ โรงแรม Bangkok Midtown ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

การประชุมฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น และ China Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) ซึ่งมีเป้าหมายในการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการทั้งด้านการศึกษาและการวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาของทั้ง 3 มหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาคเอเชีย เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและการเรียนการสอนในสาขาเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับสากล ให้เท่าทันและสอดคล้องกับบริบทของโลกในยุคปัจจุบันซึ่งได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน (Disruption) ความรู้ทางวิชาการและวิทยาการด้านเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพจึงต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ทันสมัย เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านบริการสุขภาพในศตวรรษใหม่ ด้วยเหตุนี้ คณะฯ และ มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมืออีก 2 แห่ง จึงเห็นพ้องต้องกันให้มีการจัดประชุมวิชาการ “The 1st Pharmaceutical Sciences Asia Conference 2019” ในหัวข้อ “Pharmaceutical Sciences toward Health Innovation in the Disruptive Era” เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้พบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน สร้างเครือข่ายวิชาการที่เข้มแข็งและแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล และเพื่อส่งเสริมผลงานและภาพลักษณ์ของคณะฯ ในการเป็นสถาบันการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ชั้นนำแห่งเอเชีย

Recent post