มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศผลการประกวดเว็บไซต์ระดับส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจครั้งที่ 3
August 28, 2019
ม.มหิดล ร่วมงานแถลงความสำเร็จโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Early Stage) ปี 2562
August 28, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศผลการประกวดเว็บไซต์ระดับส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

1566966075614-1024x683

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการมอบรางวัลการประกวดเว็บไซต์ระดับส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกส่วนงานมีการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ตามเกณฑ์ Webometrics อย่างสม่ำเสมอ ในโอกาสนี้มีผู้บริหารส่วนงานเข้ารับรางวัลในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 16/2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีผลการประกวดแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ปรากฏผลดังนี้

ประเภท The Best of Presence Award
รางวัลชนะเลิศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ประเภท The Best of Visibility Award
รางวัลชนะเลิศ คณะวิทยาศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ประเภท The Best of Website Award (Quantity)
รางวัลชนะเลิศ คณะวิทยาศาสตร์

ประเภท The Best of Website Award (Improvement)
รางวัลชนะเลิศ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

Recent post