คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “EGMU เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าของแผ่นดิน ครั้งที่ 1 ”
August 21, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการ Blossom EP5 “Making The News”
August 22, 2019

ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล เป็นสถาบันดนตรีแห่งแรกของประเทศไทยและแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เข้าสู่กระบวนการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันดนตรีในยุโรป

MusiQuE_190821_0006

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข่าววิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการรับรองมาตรฐานจาก MusiQuE แห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล และดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแถลงข่าว ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เริ่มดำเนินการเข้าสู่กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยได้ให้สถาบัน MusiQuE ซึ่งเป็นองค์กรตรวจประเมินหลักสูตรในระดับนานาชาติ ที่มีบทบาทสำคัญเป็นองค์กรประเมินคุณภาพ สำหรับสถาบันการศึกษาดนตรี และหลักสูตรอุดมศึกษาด้านดนตรีในภูมิภาค ยุโรป เข้าตรวจประเมินที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีเยี่ยม โดย MusiQuE ได้กล่าวไว้ในรายงานผลการตรวจประเมิน ซึ่งออกมาเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ว่าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาที่ยอดเยี่ยม อยู่ในระดับที่เป็นไปตามมาตรฐานของ MusiQuE โดยสมบูรณ์ (The College of Music, Mahidol University is a truly exceptional institution. It fully complies with all MusiQuE standards.)

การรับรองมาตรฐานหลักสูตรโดย “MusiQuE” สถาบันด้านการรับรองคุณภาพหลักสูตรดนตรีของยุโรป นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านดนตรีแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการเข้าตรวจประเมินหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต : ดศ.บ (Bachelor of Music: B.M.) ผลปรากฏว่าได้รับผลประเมินที่ดีเยี่ยมในทุก ๆ มาตรฐานการประเมิน ทั้งนี้ รายงานการประเมินระบุว่า หลักสูตรปริญญาตรีของวิทยาลัยมีคุณภาพเป็นไปมาตรฐานคุณภาพของ MusiQuE “โดยสมบูรณ์” (Fully Compliant) นอกจากนั้น รายงานการประเมินคุณภาพ ยังระบุว่า วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มีศักยภาพอย่างสูง ที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งใน ด้านคุณภาพหลักสูตรและสถานะของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์สู่ระดับนานาชาติ การรับรองหลักสูตรจะมีผลจนถึงปี พ.ศ. 2568 การรับรองโดยสถาบัน MusiQuE จึงเป็นเครื่องยืนยันได้ถึงศักยภาพของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ในการเป็นผู้ให้การศึกษาระดับคุณภาพ แก่นักศึกษาดนตรีทั้งในระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้ ยังช่วยให้วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สามารถเทียบเคียงกับสถาบันดนตรีในระดับ นานาชาติได้อีกด้วย

Recent post