คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบก้าวกระโดด
August 27, 2019
การตรวจประเมินสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
August 27, 2019

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง การส่งเสริมการพัฒนาระบบสาธารณสุขและระบบสุขภาพผ่านการวิจัยเพื่อนำผลวิจัยไปสู่การปฏิบัติ (Implementation Research)

DSC_6500

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสุขภาพโลก มหาวิทยาลัยมหิดล ทันตแพทย์จเร วิชาไทย และ ดร.จุไรรัตน์ พรหมใจ ผู้จัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริมการพัฒนาระบบสาธารณสุขและระบบสุขภาพผ่านการวิจัยเพื่อนำผลวิจัยไปสู่การปฏิบัติ (Implementation Research) โดยความร่วมมือกับเครือข่ายวิจัยระดับประเทศและนานาชาติ ณ ห้องประชุมนที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ได้กล่าวถึงเจตนารมณ์ความร่วมมือว่า มหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมการดำเนินงานวิจัยในการพัฒนาระบบสาธารณสุขและระบบสุขภาพที่ต้องใช้ความรู้เป็นฐาน รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ การวิจัยเพื่อนำผลวิจัยไปสู่การปฏิบัติ (Implementation Research) จนเกิดการพัฒนางานวิจัยไปสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศได้  (Research to Best Practice) การติดตามและประเมินผลการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ให้เกิดการดำเนินงานตามนโยบายประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายวิจัยระบบสาธารณสุขและระบบสุขภาพทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ พร้อมทั้งการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการวิจัยและการจัดการงานวิจัยด้านระบบสาธารณสุขและระบบสุขภาพ ให้สามารถวิเคราะห์ความซับซ้อนของปัญหาสุขภาพและระบบสุขภาพ รวมถึงการสื่อสารและใช้ประโยชน์ของความรู้จากการวิจัยอย่างสอดคล้องกับปัญหาและบริบท เพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขและระบบสุขภาพทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ได้กล่าวภายหลังจากการลงนามบันทึกข้อตกลงว่า มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จะดำเนินงานจัดอบรมนานาชาติ ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และ Global Alliance for Chronic Diseases ในเรื่อง Implementation Science School ระหว่างวันที่  5-9 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ เพื่อถ่ายทอดสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ การวิจัยเพื่อนำผลวิจัยไปสู่การปฏิบัติ (Implementation Research) ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ต่อไป

Recent post