คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบก้าวกระโดด
August 27, 2019
การตรวจประเมินสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
August 27, 2019

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง การส่งเสริมการพัฒนาระบบสาธารณสุขและระบบสุขภาพผ่านการวิจัยเพื่อนำผลวิจัยไปสู่การปฏิบัติ (Implementation Research)