มหาวิทยาลัยมหิดล เดินหน้าพัฒนาการบริหารวิทยาลัยศาสนศึกษา เป็นสถาบันการศึกษาด้านศาสนศึกษาที่ทันสมัยและมีคุณภาพ

มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Macquarie University เครือรัฐออสเตรเลีย
August 27, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดกิจกรรม “โครงการรณรงค์ลดเครื่องดื่มประเภทที่มีน้ำตาลและลดใช้แก้วพลาสติก”
August 27, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล เดินหน้าพัฒนาการบริหารวิทยาลัยศาสนศึกษา เป็นสถาบันการศึกษาด้านศาสนศึกษาที่ทันสมัยและมีคุณภาพ

admin1

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคุณวิศาล คุณวิศาลและคุณนวลทิพย์ คุณวิศาล ผู้บริหารมูลนิธิน้ำทอง คุณวิศาล ในโอกาสเข้าร่วมหารือแนวทางการสนับสนุนของมูลนิธิในการบริหารจัดการวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรด้านศาสนศึกษาที่ทันสมัยและมีคุณภาพ  มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยผู้บริหารมูลนิธิน้ำทอง คุณวิศาลมีความเห็นและข้อเสนอแนะที่สำคัญ คือ

  1. ผู้บริหารมูลนิธิฯ ยังคงยึดมั่นและให้การสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลภายใต้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้
  2. ผู้บริหารมูลนิธิฯ สนับสนุนการบริหารงานของ ศาสตราจารย์ คลินิกนายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา ในความพยายามปรับโครงสร้างการบริหารงาน การจัดระเบียบด้านทรัพยากรบุคคล การเงินการคลังและการพัสดุ รวมทั้งการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
  3. มหาวิทยาลัยมหิดลยืนยันการจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เข้ามาช่วยศาสตราจารย์ คลินิกนายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา ในการบริหารจัดการ ดำเนินการตรวจสอบ วางระบบ และดูแลแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะในด้านการเงินการคลังและการศึกษา เพื่อช่วยให้วิทยาลัยมีความมั่นคง และสามารถพัฒนาต่อไปได้
  4. เนื่องจากระบบการทำงานและบุคลากรที่ยังขาดศักยภาพ รวมทั้งปัญหาด้านงบประมาณในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่อย่างเช่นที่วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กำลังประสบอยู่ในขณะนี้ ทำให้ผู้บริหารมูลนิธิฯ ต้องเข้ามาร่วมกันหารือเพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ให้เรียบร้อย เพื่อให้เกิดฐานรากที่มั่นคงพร้อมที่จะพัฒนาต่อไปได้

Recent post