ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ จัดอบรม “Study Director Training ตามหลักการ OECD GLP ในประเทศไทย รุ่นที่ 1”

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร เปิดตัว “บางกอกน้อยโมเดล”
August 26, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Macquarie University เครือรัฐออสเตรเลีย
August 27, 2019

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ จัดอบรม “Study Director Training ตามหลักการ OECD GLP ในประเทศไทย รุ่นที่ 1”

ju09

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการในหัวข้อ “Study Director (SD) Training ตามหลักการ OECD GLP ในประเทศไทย รุ่นที่ 1” โดยมีคุณทวีพร เกตุอร่าม ผู้อำนวยการโปรแกรมบริหารเภสัชภัณฑ์และเซลล์บำบัด TCELS กล่าวต้อนรับ ณ ห้องมหาสวัสดี ชั้น 6 โรงแรมศาลายาพาวิลเลียน มหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับการอบรมเชิงปฎิบัติการฯเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS กับ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดำเนินการจัดอบรมทางวิชาการแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาวิจัยระดับก่อนคลินิก เภสัชกร นักพิษวิทยา นักวิทยาศาสตร์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลอง นักวิจัย นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจจากทั่วประเทศ เพื่อยกระดับความสามารถบุคลากรห้องปฏิบัติการในการทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ยา วัคซีน เภสัชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง ยาสัตว์ สารปรุงแต่งในอาหารและอาหารสัตว์ รวมถึงผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง สารเคมีในอุตสาหกรรมหรือใช้ในครัวเรือน ซึ่งดำเนินภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลการทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ OECD 35 ประเทศและประเทศสมาชิกสมทบ อีก 6 ประเทศ เป็นการให้ความรู้และพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะ Study Director (SD) สร้างความสามารถหน่วยทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ และความสามารถห้องปฏิบัติการตามหลักการ OECD GLP ของประเทศไทยอีกด้วย

อ่านรายละเอียดทั้งหมด

Recent post