คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร เปิดตัว “บางกอกน้อยโมเดล”
August 26, 2019
The Visit of Macquarie University
August 27, 2019

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ จัดอบรม “Study Director Training ตามหลักการ OECD GLP ในประเทศไทย รุ่นที่ 1”