มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Macquarie University เครือรัฐออสเตรเลีย

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ จัดอบรม “Study Director Training ตามหลักการ OECD GLP ในประเทศไทย รุ่นที่ 1”
August 27, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล เดินหน้าพัฒนาการบริหารวิทยาลัยศาสนศึกษา เป็นสถาบันการศึกษาด้านศาสนศึกษาที่ทันสมัยและมีคุณภาพ
August 27, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Macquarie University เครือรัฐออสเตรเลีย

003

วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ Prof. Stephen Deane, Associate Dean, Clinical Partnerships และ Dr. Welly Firmanto, Chief Operating Officer, MQ Health, and General Manager จาก Faculty of Medicine and health Sciences, Macquarie University เครือรัฐออสเตรเลีย ในโอกาสเจรจาหารือความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกับส่วนงานต่างๆของมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ

โดยในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธวัชชัย อัครวิพุธ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉนียน เรืองเศรษฐกิจ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ ต้อนรับ Prof. Stephen Deane, Associate Dean, Clinical Partnerships และ Dr. Welly Firmanto, Chief Operating Officer, MQ Health, and General Manager จาก Faculty of Medicine and health Sciences, Macquarie University เครือรัฐออสเตรเลีย ในโอกาสนี้ Prof. Stephen Deane บรรยายพิเศษเรื่อง “Medical Education in Surgery” ณ ห้องประชุมอุดม โปษะกฤษณะ ตึกสยามินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

จากนั้น ผู้แทนจาก Macquarie University ได้เดินทางไปยังคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการและงานวิจัย ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณะกรรมการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตร่วมหารือด้วย ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา  โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ Dr. Alexander Nanni รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ และผู้แทนจากวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือทางวิชาการ่วมกับผู้แทนจาก Macquarie University ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post