สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รับการตรวจเยี่ยมจากสภาวิศวกร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Letter of Agreement) ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
August 22, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “Mahidol R-I-SE NOW” ครั้งแรกกับการแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่โดดเด่น ต่อยอดองค์ความรู้ สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
August 23, 2019

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รับการตรวจเยี่ยมจากสภาวิศวกร

1566521362354

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับและประชุมหารือร่วมกับคณะอนุกรรมการตรวจรับรองปริญญาจากสภาวิศวกร ในการตรวจเยี่ยมสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ โดยมี อาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์มนต์ชัย พุ่มแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ และคณาจารย์ประจำหลักสูตร ให้การต้อนรับ ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร ที่ปรึกษาสภาวิศวกรฯ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธา ขาวเธียร ประธานอนุกรรมการ และคณะ โดยมีการตรวจเยี่ยมห้องปฎิบัติการเพื่อรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม นอกจากนี้ยังนำคณะอนุกรรมการตรวจห้องปฎิบัติการด้านวิศวกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตร เยี่ยมชมห้องสมุด และสถานที่รอบๆ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

Recent post