คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบทุนสนับสนุนผลิตนักวิทย์

MUKA Bike Run For Fund 2019
August 28, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้แทนรัฐบาลสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ในงาน 2019 Taiwan-Thailand Talent Night ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
August 28, 2019

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบทุนสนับสนุนผลิตนักวิทย์

sc15

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบทุนการศึกษา“MUSC – TU Scholarship for Human Resource Development in Science & Technology in the Remembrance of Late King Rama IX of Thailand” โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 9 ในฐานะ ‘ราชาแห่งการพัฒนาของโลก และ พระบิดาแห่งการประดิษฐ์โลก’ ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาในระดับรากหญ้า โดยไม่แบ่งแยกสถานะเชื้อชาติหรือศาสนา และพระองค์ยังเป็นผู้ริเริ่มในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ที่แท้จริง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนายไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีผู้มอบทุนแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษาต่างชาติ จำนวน 10 ทุน ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

การมอบทุนการศึกษานี้เป็นกิจกรรม CSR ที่เริ่มมาจากความร่วมมืออันยาวนานด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางด้านอาหารและเกษตรระหว่าง บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งของประเทศไทยและภูมิภาค ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจของสังคมต่อไป

นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ยังมีความร่วมมือกันในอีกหลายด้านอาทิเช่น โครงการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตทางธุรกิจเทคโนโลยี อาหาร ( Foodtech Incubator & Accelerator Program; FIAP) ” ภายใต้ชื่อ “SPACE-F” เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหาร ในรูปแบบการสร้าง Start up อีกด้วย

Recent post