คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบทุนสนับสนุนผลิตนักวิทย์