ครบรอบ 17 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล จัด“โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ ด้านวิจัย” รุ่นที่ 2
August 21, 2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “EGMU เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าของแผ่นดิน ครั้งที่ 1 ”
August 21, 2019

ครบรอบ 17 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

innovative1

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติร่วมงานครบรอบ 17 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้   มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ณ ห้อง IL 5 อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ภายในงานมีพิธีสงฆ์ถวายเครื่องไทยทานแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป และถวายภัตตาหารเพล ในช่วงบ่ายมีกิจกรรมเสวนา “ศิษย์เก่า IL และการต่อยอดงานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย” โดยศิษย์เก่าผู้ร่วมการเสวนามีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระ วุฒิพรหม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดร.อภิสิทธิ์ ธงไชย ผู้ชำนาญ ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และดร.บัลลังก์ เนื่องแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

Recent post