มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการ Blossom EP5 “Making The News”

ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล เป็นสถาบันดนตรีแห่งแรกของประเทศไทยและแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เข้าสู่กระบวนการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันดนตรีในยุโรป
August 21, 2019
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st Pharmaceutical Sciences Asia Conference 2019
August 22, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการ Blossom EP5 “Making The News”

1566449694893-1024x574

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้โครงการ Blossom EP5 “Making The News” จากนั้นเป็นกิจกรรม PR Sharing และกิจกรรม PR Workshop เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานระหว่างผู้ปฎิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรทุกส่วนงาน ในช่วงบ่าย มีการบรรยายเรื่อง “การเสริมสร้างทักษะการสร้างประเด็นข่าว/รูปแบบการเขียนข่าว บน Platform ในปัจจุบัน Online และ Offline” โดยได้รับเกียรติจากคุณพลพิบูล เพ็งแจ่ม หัวหน้าข่าวการศึกษา นสพ.เดลินิวส์ และคุณพรประไพ เสีอเขียว ผู้สื่อข่าว คมนาคมและโลจิสติก นสพ.เดลินิวส์

โครงการสัมมนา Blossom EP5 “Making The News” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2562 ณ AMBASSADOR CITY JOMTIEN จังหวัดชลบุรี เพื่อเสริมสร้างทักษะในการสร้างประเด็นความเป็นข่าว การเขียนข่าว ในรูปแบบการสื่อสารแพลตฟอร์มออนไลน์/ออฟไลน์ และทำให้การสื่อสารข่าวสารตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการสร้างความร่วมมือของเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ของทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post