การตรวจประเมินคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
August 27, 2019
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจครั้งที่ 3
August 28, 2019

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ต เธียเตอร์ “ภาพสุดท้าย” Everlasting ระดมทุนให้กับศูนย์บริรักษ์ ศิริราช

Screenshot_6

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ต Dreams and Musical The Charity ครั้งที่ 11 Concert Theatre “ภาพสุดท้าย, Everlasting” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พร้อมด้วย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช ครูนุ่น-สรีภรณ์ แสงบุญนำ ผู้ก่อตั้งกลุ่มพลังเล็กๆ พีท-พีระ เทศวิศาล และประภัสสร กาญจนสูตร ผู้กำกับละครเวที ร่วมแถลงข่าวเพื่อระดมทุนให้กับศูนย์บริรักษ์ ศิริราช ณ หอประชุมราชแพทยาลัย รพ.ศิริราช

ศูนย์บริรักษ์ศิริราช ให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวให้ดีขึ้น รวมถึงรับปรึกษาจากแผนกต่าง ๆ ภายใน รพ.ศิริราช ในการดูแลผู้ป่วยระท้าย ให้บรรเทาอาการต่าง ๆ ทางกาย ลดความทุกข์ทรมานทางใจ และจิตวิญญาณ รวมถึงอุปสรรคทางด้านสังคม โดยการประสานระหว่างหน่วยงานให้มีการดูแลอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงจากโรงพยาบาลสู่บ้านและชุมชน ติดตามอาการโดยการเยี่ยมบ้าน การติดตามอาการทางโทรศัพท์ อีกทั้งยังรวมไปถึงการดูแลครอบครัวและญาติภายหลังการสูญเสีย (Grief and bereavement care) โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายการดูแลผู้ป่วยแบบ Palliative care ซึ่งเป็นการดูแลแบบองค์รวม ที่ครอบคลุม ในทุกขั้นตอนของการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยโรคที่คุกคามต่อชีวิต และคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการดูแลครอบครัวของผู้ป่วยด้วย ซึ่งต้องทำควบคู่ไปกับการรักษาผู้ป่วยแบบจำเพาะ (specific treatment) มิใช่เป็นการรักษาเมื่อผู้ป่วยถึงระยะท้ายหรือใกล้เสียชีวิต (terminal care หรือ end of life care) เท่านั้น ซึ่งต้องประสานบริการระหว่างทีมสหวิชาชีพ เพื่อให้การดูแลรักษาเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และมีการติดตามการดูแลอย่างต่อเนื่อง (Continuity of care) โดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และสนับสนุนให้อาสาสมัครจากบุคคลภายนอกและบุคลากรภายในคณะฯ ได้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย นอกจากนี้การดูแลยังเชื่อมโยงจากโรงพยาบาลถึงบ้าน โดยมีการเพิ่มพูนความรู้ เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับ รวมถึงมีการศึกษาวิจัย เผยแพร่ความรู้ใหม่ ชี้นำสังคมด้าน Palliative Care และ End of life care ทั้งในประเทศและนานาชาติ

Recent post