คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร เปิดตัว “บางกอกน้อยโมเดล”

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับอธิการบดีจาก Osaka City University ประเทศญี่ปุ่น
August 26, 2019
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ จัดอบรม “Study Director Training ตามหลักการ OECD GLP ในประเทศไทย รุ่นที่ 1”
August 27, 2019

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร เปิดตัว “บางกอกน้อยโมเดล”

1566827692545

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และ พญ.เอมอร สิริพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร  ร่วมเปิดตัวโครงการบางกอกน้อยปลอดวัณโรค “บางกอกน้อยโมเดล” เพื่อคัดกรองและค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรคในเขตบางกอกน้อย ให้ผู้ป่วยวัณโรคเข้าถึงการรักษาได้รวดเร็ว ลดการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในชุมชน เฝ้าระวังและติดตามการติดเชื้อและการป่วยวัณโรคในกลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรค

โดยในปี 2561 ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเร่งรัดยุติวัณโรคและวัณโรคดื้อยาของประเทศไทย ร่วมกับกรมควบคุมโรคเพื่อร่วมขับเคลื่อน ป้องกัน ดูแล รักษา และควบคุมวัณโรคตามแผนปฏิบัติการวัณโรคระดับชาติ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ยุติวัณโรค ซึ่งเป็นที่มาของการร่วมมือกันในโครงการบางกอกน้อยปลอดวัณโรค “บางกอกน้อยโมเดล” ในครั้งนี้ เพื่อร่วมสนับสนุนและช่วยเหลือกัน ระหว่างกองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร  และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในการดูแลประชาชนเขตบางกอกน้อยประมาณแสนกว่าคน เร่งรัดค้นหาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยวัณโรคให้ครอบคลุมด้วยการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยง โดยภายในงานมีกิจกรรมตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรค โดยการจัดบริการ X-RAY ปอดฟรี แก่ผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรค บริการตรวจเสมหะโดยวิธี Xpert MTB/RIF ในรายที่ผล X-RAY ปอดผิดปกติ รวมถึงบูธนิทรรศการและการให้ความรู้เรื่องวัณโรค

Recent post