วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม MUIC Open Days 2019
August 23, 2019
ม.มหิดล ร่วมพิธีเปิด DEPA-Amata Smart Classroom & Amata Smart City Showcase
August 24, 2019

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ AACSB

64C53E29-F6A9-434D-95D6-EBC4297DA9D9

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร.ดวงพร อาภาศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแถลงถึงความสำเร็จในโอกาสที่วิทยาลัยการจัดการได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Association to Advance Collegiate Schools of Business หรือ AACSB

AACSB เป็นสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีทั่วโลก โดยการรับรองมาตรฐานของ AACSB จะเป็นเครื่องช่วยยืนยันว่าผู้ที่จบมาจากสถาบันได้รับการรับรองเมื่อต้องการเรียนต่อปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกที่ได้รับการรับรองเช่นเดียวกันก็ทำให้การติดต่อหรือสมัครเรียนทำได้ง่ายและสะดวกขึ้น

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการเรียนการสอนด้านธุรกิจที่ครอบคลุมทุกสาขาด้านบริหารจัดการ ทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ ในระดับชั้นบัณฑิตศึกษา 4 หลักสูตร 15 สาขาวิชา ได้แก่ ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรนานาชาติ มี 6 สาขา และหลักสูตรไทย มี 7 สาขา เช่น การจัดการ การตลาด การเงิน ภาวะผู้ประกอบการ การจัดการธุรกิจอาหาร การจัดการธุรกิจเพื่อสุขภาพ เป็นต้น และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตรนานาชาติ คือ หลักสูตรการจัดการ และหลักสูตรภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดการพัฒนาผู้นำองค์กร ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการและมีส่วนร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เน้นกระบวนการวิเคราะห์กรณีศึกษาที่มีประเด็นปัญหาในทางธุรกิจและนำเสนอแนวทางแก้ไขพัฒนา หรือ Problem-based approach และมีการนำเอาข้อมูลผลจากการวิจัยในภาคธุรกิจ (Empirical evidence) มาเป็นฐานการเรียนการสอน หรือ Practical learning เพื่อให้ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ จากทฤษฎี และลงมือปฏิบัติได้อย่างชำนาญ นอกจากนี้ หลักสูตรของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังเป็นหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัย สอดรับการเปลี่ยนแปลงโลกในยุคดิจิทัลและเทคโนโลยีดิสรัปชัน (Digital & Technology Disruption)

Recent post