ครบรอบ 17 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
August 21, 2019
ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล เป็นสถาบันดนตรีแห่งแรกของประเทศไทยและแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เข้าสู่กระบวนการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันดนตรีในยุโรป
August 21, 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “EGMU เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าของแผ่นดิน ครั้งที่ 1 ”

โครงการ EGMU 4.0_190821_0017

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 งานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำทีมโดย ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม จัดโครงการ “EGMU เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าของแผ่นดิน ครั้งที่ 1 ” ร่วมกับ งานบริหารทั่วไป งานสื่อสารองค์กร งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม และภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  ณ โรงเรียนบ้านมะขามเอน จ.ราชบุรี  โดยมี ผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  และ ผศ.ดร.พรทิพย์ แก่งอินทร์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและกิจการนักศึกษา มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา เครื่องอุปโภคและบริโภคจำนวนมากให้กับโรงเรียนบ้านมะขามเอน โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผลผลิต และสร้างประโยชน์ให้กับโรงเรียน เพื่อขยายความเข้มแข็งด้านการศึกษา ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์กับชุมชน และเยาวชนซึ่งเป็นกำลังหลักของประเทศ โดยมีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ play and learn กิจกรรมแข่งขันวัดความรู้จากการเรียนรู้ play and learn และกิจกรรมมอบของบริจาคให้กับทางโรงเรียน ส่งผลทำให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน และสามารถนำความรู้ที่ได้มาต่อยอดพัฒนาด้านอื่นๆได้ ซึ่งเปิดโอกาสให้โรงเรียนได้รับการเพิ่มพูนความรู้ได้รับแนวคิดใหม่ๆ เพื่อนำความรู้จากการเข้าร่วมโครงการมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

Recent post