คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st Pharmaceutical Sciences Asia Conference 2019
August 22, 2019
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รับการตรวจเยี่ยมจากสภาวิศวกร
August 23, 2019

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Letter of Agreement) ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล