Asia Pacific Youth Exchange Korea (APYE Korea 2019)
August 20, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล จัด“โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ ด้านวิจัย” รุ่นที่ 2
August 21, 2019

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมในพิธีมอบต้นไม้ “โครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจก”