มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
August 7, 2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “วิศวะวัยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
August 8, 2019

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง 1 Day Cannabis for Pharmacist

S__152141872

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายใน หัวข้อ “หลักการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาอย่างสมเหตุผลสำหรับเภสัชกร” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง 1 Day Cannabis for Pharmacist ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภายในงานมีการเสวนาหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ โดยมีวิทยากรผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน , รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายหัวข้อ “กัญชา : สายพันธุ์ สารสำคัญ และวิธีสกัด สำคัญอย่างไร” , ดร.ภญ. สุภาภรณ์ ปิติพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร บรรยายหัวข้อ การใช้กัญชาในการแพทย์แผนไทย , อาจารย์ ดร.ภก. อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายหัวข้อ “กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์” , อาจารย์ ดร.ภก.พงศธร มีสวัสดิ์สม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายหัวข้อ “เภสัชวิทยาของสารสำคัญในกัญชา”

ในภาคบ่ายเป็นการอภิปราย เรื่อง “การใช้กัญชาทางการแพทย์บนหลักฐานทางวิชาการ” โดยมี นายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ , นายแพทย์เมธา อภิวัฒนากุล สถาบันประสาทวิทยา , แพทย์หญิงอาภาศรี ลุสวัสดิ์ สถาบันประสาทวิทยา เป็นวิทยากรพิเศษในการอภิปรายครั้งนี้ จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สหภูมิ ศรีสุมะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี บรรยายหัวข้อ “อาการข้างเคียงจากการใช้กัญชา การแก้ไข การบริหารจัดการ”

การประชุมวิชาการ 1 Day Cannabis for Pharmacist จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ในการใช้กัญชาทางการแพทย์ โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ เภสัชกร แพทย์ พยาบาล เข้ารับฟัง จำนวน 450 คน นอกจากนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจาก วิทยากรผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆ นำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกัญชาในด้านต่าง ๆ อาทิ สายพันธุ์ สารสำคัญ การสกัดเพื่อให้ได้สารสำคัญ รวมถึงนโยบายและกฎหมาย ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา และอาการข้างเคียงที่พบได้จากการใช้กัญชา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถนำความรู้จากการเข้าร่วมประชุมฯ ไปใช้ในการทำงานในทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อสังคมต่อไป

Recent post