มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
August 7, 2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “วิศวะวัยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
August 8, 2019

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง 1 Day Cannabis for Pharmacist