คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “วิศวะวัยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
August 8, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้แทนจาก Universiti Teknologi PETRONAS
August 8, 2019

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2562

line_30072271552290-1024x683

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานกล่าวให้โอวาทนักศึกษาและกล่าวเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2562 จำนวน 800 คน กล่าวรายงานโดย ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

จากนั้น ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้โอวาทกับ
นักศึกษาใหม่ (ระดับบัณฑิตศึกษา) ว่า มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูง ที่มีประวัติยาวนานมากกว่า100 ปี มีวิวัฒนาการมาหลายยุคหลายสมัย กว่าจะมาเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลที่สมบูรณ์แบบ ตลอดระยะเวลา 50 ปีและได้กล่าวถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดลมีหน้าที่ผลิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อผลิตนักวิชาการ นักวิจัย และผู้บริหาร ที่มีคุณธรรม พวกท่านเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ในสาขาวิชาต่าง ๆ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้ความสำคัญกับ Knowledge Capital และ Human Capital การขับเคลื่อนระบบต่าง ๆ พวกท่านคือทรัพยากรที่ทรงคุณค่า เกิดประโยชน์กับประเทศชาติและสังคมโดยรวม มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดอันดับเบอร์ 1 จากการจัดมหาวิทยาลัยมหิดลโลก 8 กระดานที่สำคัญ จากการจัดอันดับของ QS World University Rankings by Subject 2019 จากการจัด Rankings การจัดระบบความรู้ความสามารถจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับสากล

มหาวิทยาลัยมหิดลขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ช่วยผลักดันคุณภาพงานวิจัยให้เป็นที่รู้จักของเวทีสากล ซึ่งเป็นรุ่นพี่ของท่าน ได้ดำเนินการอย่างเข้มแข็งตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา เราเป็นเบอร์ 1 มา 10 ปี สิ่งเหล่านี้เป็นความรับผิดชอบของพวกเรามีความมุ่งมั่น ในการดำเนินการ กำกับดูแล ประสานงาน และสนับสนุน การดำเนินงานด้านบัณฑิตศึกษา ขอมหาวิทยาลัยมหิดล ให้มีมาตรฐาน และคุณภาพระดับสูง โดยมีเป้าหมาย ในการพัฒนาคุณภาพ หลักสูตรการจัดการ ด้านการเรียนการสอน และการวิจัย เพื่อให้เกิด ผลผลิตที่มีคุณภาพ ทั้งงานวิจัยและบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ยอมรับ ทั้งระดับชาติ และระดับสากล

ลำดับถัดไป ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น ปีงบประมาณ 2562 ได้แก่ รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมระดับดีมาก จำนวน 2 รางวัล รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมระดับดี จำนวน 3 รางวัล โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้มอบโล่ใบประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2560 การขับร้องประสานเสียง เพลงเทิดพระนามหาวิทยาลัยมหิดล และเพลงกันภัยมหิดลการแนะนำระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย แนวทางปฏิบัติด้านการศึกษา การทำวิทยานิพนธ์ และการพัฒนาภาษาอังกฤษ ทุนการศึกษา/สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ และกิจกรรม Soft Skills สำหรับนักศึกษา กิจกรรมเติมสีสันให้ชีวิตด้วยกิจกรรมนักศึกษา โดย ทีมงานสภานักศึกษา/องค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

Recent post