ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุม “The Temasek Foundation Conceive-Design-Implement-Operate (CDIO) Forum 2019” ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
November 13, 2019
โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 18
November 13, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training” ครั้งที่ 14 (บุคลากรสายวิชาการ)

002

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ  ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับพร้อมบรรยาย “วัตถุประสงค์ของการนำเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัย” แก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training” ครั้งที่ 14 สำหรับบุคลากรสายวิชาการ จากนั้น เป็นการบรรยายองค์ประกอบของเกณฑ์ EdPEx ในข้อต่างๆ โดยมีทีมวิทยากรร่วมบรรยาย ณ ห้องมหาสวัสดี ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองพัฒนาคุณภาพ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training” ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx และสามารถนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารส่วนงานและเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมพัฒนาเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx รุ่นที่ 8 โดยกำหนดจัดอบรมทั้งหมด 2 รุ่นในปีงบประมาณ 2563 ได้แก่ รุ่นที่ 14 สำหรับบุคลากรสายวิชาการ อบรมระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2562 และ รุ่นที่ 15 สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน อบรมระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2562

Recent post