มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training” ครั้งที่ 14 (บุคลากรสายวิชาการ)
November 13, 2019
กองกิจการนักศึกษา ม.มหิดล จัดงานเสวนา “Trends & Opportunities in the Disrupted Digital World”
November 13, 2019

โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 18

Edp_191113_0009

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์” ให้ผู้เข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 18 ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post