คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือในการร่วมวิจัยและพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์
November 12, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training” ครั้งที่ 14 (บุคลากรสายวิชาการ)
November 13, 2019

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุม “The Temasek Foundation Conceive-Design-Implement-Operate (CDIO) Forum 2019” ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

176007

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุม “The Temasek Foundation Conceive-Design-Implement-Operate (CDIO) Forum 2019” ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

วัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชีย ได้เข้ารับฟังการอภิปราย/บรรยาย รวมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ โดยนักวิชาการและผู้บริหารระดับสูงจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในหัวข้อที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสถาบันการศึกษาในยุคอุตสาหกรรม 4.0 อาทิ การบูรณาการความรู้ด้านวิศวกรรมบนพื้นฐานของ Conceive-Design-Implement-Operate (CDIO) เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การผลิตและการสร้างต้นแบบประดิษฐ์กรรมดิจิทัล (Digital Fabrication ) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) การเชื่อมโยงอุปกรณ์ทุกสิ่งด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( IoT) โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากมหาวิทยาลัยต่างๆเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ จำนวนกว่า 100 คน

Recent post