ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเชิงปฎิบัติการ “The Temasek Foundation Conceive-Design-Implement-Operate (CDIO) Forum 2019” ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
November 13, 2019
โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 18
November 13, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training” ครั้งที่ 14 (บุคลากรสายวิชาการ)