คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือในการร่วมวิจัยและพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์
November 12, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training” ครั้งที่ 14 (บุคลากรสายวิชาการ)
November 13, 2019

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเชิงปฎิบัติการ “The Temasek Foundation Conceive-Design-Implement-Operate (CDIO) Forum 2019” ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์