มหาวิทยาลัยมหิดลเจรจาความร่วมมือร่วมกับผู้แทนจาก National Cheng Kung University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
September 9, 2019
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมทุนกับเอกชนพัฒนานวัตกรรมรักษาภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันสู่ระดับโลก
September 9, 2019

ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลัอมในการทำงาน (COSHEM) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับสารเคมี”

co1

วันที่ 9 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับสารเคมี” ซึ่งทางศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลัอมในการทำงาน (COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยลูกข่าย 6 แห่ง เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ในฐานะที่เป็นหนึ่งในมหาลัยแม่ข่าย (Node) ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในเครือข่ายวิจัยภาคกลางจึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับสารเคมี” จัดขึ้น เพื่อให้ความรู้และฝึกอบรมบุคลากรจากมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ให้สามารถใช้เครื่องมือสำรวจสถานภาพความปลอดภัยของตนเอง ระบบประมวลผล ESPReL Checklist และข้อปฏิบัติในการดำเนินงานในห้องปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 322 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post