ม.มหิดล โดย กองบริหารงานวิจัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ 3
September 9, 2019
ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลัอมในการทำงาน (COSHEM) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับสารเคมี”
September 9, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลเจรจาความร่วมมือร่วมกับผู้แทนจาก National Cheng Kung University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

001

วันที่ 9 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ฤดี  สุราฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และนางสาววรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ Mr. Yeh Ming Long, Director, Medical Device Innovation Center และคณะผู้แทนจาก National Cheng Kung University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในโอกาสหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ณ ห้องประชุม OSM 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post