มหาวิทยาลัยมหิดลเจรจาความร่วมมือร่วมกับผู้แทนจาก National Cheng Kung University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
September 9, 2019
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมทุนกับเอกชนพัฒนานวัตกรรมรักษาภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันสู่ระดับโลก
September 9, 2019

ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลัอมในการทำงาน (COSHEM) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับสารเคมี”