สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ทรงเปิดงาน “มหิดล – วันแม่” ประจำปี 2562
August 9, 2019
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและทางวิจัย ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ โรงเรียนสตรีวิทยา
August 13, 2019

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตร “โครงการทหารพันธุ์ดี”

1565345693963-1024x683

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดี ณ ศูนย์การเรียนรู้ ณ มณฑลทหารบก ที่ 17 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดย “โครงการทหารพันธุ์ดี” เป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานแก่ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงและพระราชทานให้ทหารกองประจำการที่ปลดประจำการไปแล้วนำไปขยายผลในพื้นที่ชุมชนของตนเอง ดังมีพระกระแสรับสั่งว่า “พื้นที่ดำเนินโครงการต้องมี ดินดี น้ำดี อากาศดีและเมล็ดพันธุ์พืชต้องดีด้วย ซึ่งในท้องตลาดนั้น เมล็ดพันธุ์มีราคาแพง การผลิตเม็ดพันธุ์นี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย โดยการผลิตนี้ ด้วยเราเอง และนำออกไปช่วยเหลือประชาชนต่อไป และเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดไม่มีเจือปน เน้นการใช้ธรรมชาติมากที่สุด ไม่มีสารเคมี และผักที่ปลอดภัยรับรองโดยกรมการเกษตร ต้องได้รับ GAP การเก็บเกี่ยวต้องใช้ด้วยมือ ซึ่งทหารจะเป็นหน่วยงานที่ทำได้ดีที่สุด” ซึ่งโครงการฯ ได้จัดกำลังพล และเกษตรกรในพื้นที่เข้ารับการอบรม ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมทั้งถวายรายงานความร่วมมือด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย ภายใต้โครงการ Green Army, Green Farmer เพื่อประเทศชาติและประชาชน ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือด้านเกษตรและอาหารปลอดภัยโดยใช้พื้นที่ทหารเป็นพื้นที่ฐานการผลิตเพื่อให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่รวมถึงเกษตรอินทรีย์และเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อยกระดับสุขภาพ คุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน โครงการดังกล่าวมีจุดเด่นหลายประการ เช่น สามารถกำหนดขอบเขตการดูแลได้ง่าย และมีศักยภาพในการศึกษาเรียนรู้การเกษตรแบบครบวงจรภายใต้ศาสตร์พระราชา ที่คณะฯ ได้ดำเนินงานมาในปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่รวมถึงเกษตรอินทรีย์และเกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งนี้เหตุผลที่ใช้พื้นที่ทหาร เป็นแปลงเกษตร เนื่องจากมีศักยภาพเชิงพื้นที่ อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ที่จะช่วยในการพัฒนาพื้นที่และแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมเกษตรปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ให้เกิดขึ้นได้โดยเร็ว

หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการนี้ ได้แก่ 1) มทบ.17 2) จ.กาญจนบุรี 3) เกษตร จว. 4) คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล 5) ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ) ปศุสัตว์ จว. 7) ประมง จว. 8) พัฒนาที่ดิน จว. 6 9) สำนักงานชลประทานที่ 13 10) บ.ประชารัฐรักสามัคคีกาญจนบุรี 11) วิสาหกิจเกษตรอินทรีย์กาญจนบุรี 12) อบต.ลาดหญ้า 13) อบจ.กาญจนบุรี 14) บ. CAT 15) กฟภ. จ.กาญจนบุรี 16) นพค.11 17) บ.ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด 18) บ.ทิพย์สุโขทัย ไบโอ-เทค จำกัด 19) บ. เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด 20) บ. แกรนด์เวิร์ด อินทีเรียร์ จำกัด 21) บ. ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด 22) บ. ป.ศรีสมบูรณ์ จำกัด 23) โรงโม่หิน ศิลาสมบูรณ์ทรัพย์ จำกัด 24) ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ KSL

 

Recent post