สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตร “โครงการทหารพันธุ์ดี”
August 9, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายราชสักการะฯ ถวายสัตย์ปฎิญาณ และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
August 13, 2019

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและทางวิจัย ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ โรงเรียนสตรีวิทยา

mou สตรีวิท_๑๙๐๘๐๙_0035

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและทางวิจัย ร่วมกับโรงเรียนสตรีวิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันทางวิชาการและการพัฒนางานวิจัย พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการแก่นักเรียนและครูของโรงเรียนสตรีวิทยา รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ได้สิทธิ์เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ดร.วรรณดี  นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดในพิธี อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์  ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของความร่วมมือทางด้านวิชาการ  และรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพรรณ  ศฤงคารินทร์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของความร่วมมือทางด้านวิจัย

ภายในงานยังมีกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ “Inspiration for being an Engineer” โดยอาจารย์ประจำภาควิชาต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แนะนำภาควิชา หลักสูตรที่เปิดสอน รวมทั้งตอบข้อซักถามจากนักเรียน ทำให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลด้านหลักสูตรการเรียนการสอน รวมทั้งการรับเข้าตามระบบ TCAS อีกด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก ณ หอประชุม โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสตรีวิทยา เป็นโรงเรียนรัฐบาลมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทโรงเรียนสตรีล้วน ตั้งอยู่ที่ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 ถึง ม.6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

Recent post