คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านกลิ่นรสอาหาร
September 13, 2019
การประชุม The 11th AUN-ACTs Steering Committee ณ National University of Singapore
September 14, 2019

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2562

0655271E-251C-48F7-A185-90CF2CD32A26

ตามที่ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เชิญชวนส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประกวด “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมการตรวจประเมินดังกล่าวและได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562 ประเภทรางวัลเกียรติบัตรดีเด่น เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทนคณะฯ รับมอบเกียรติบัตรจากนายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น)

Recent post