มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น
August 2, 2019
ม.มหิดล ร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Focus Group) เรื่อง “การจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน เพื่อกำหนดกรอบงบประมาณด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”
August 2, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดประชุมรายงานผลการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี

kan1

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยกรรมการจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยผู้แทนจากหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี และกล่าวรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรีที่ผ่านมา  อาทิ การดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา  การฝึกงานภาคฤดูร้อนของนักศึกษา  การปฏิบัติงานของอาจารยอาคันตุกะ  และการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ  การดำเนินงานด้านวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ  ทางด้านพันธกิจเพื่อสังคม โครงการอบรมภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  และการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ชุมชนและโรงเรียน   เป็นต้น  ทั้งนี้ ได้มีการนำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  พ.ศ. 2563 – 2566 ณ ห้องประชุมสกุลกันภัย  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

Recent post