ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลัอมในการทำงาน (COSHEM) จัดโครงการอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน ESPReL
September 3, 2019
“โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 18” (MU-EDP#18)
September 3, 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “วิศวะถ่ายทอดการเรียนรู้เพื่อจุดประกาย Start up สู่ชุมชน”

start up_190903_000404

วันที่ 1 กันยายน 2562 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ “วิศวะถ่ายทอดการเรียนรู้เพื่อจุดประกาย Start up สู่ชุมชน” โดยมี ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม กล่าวที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งทีมงานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม งานสื่อสารองค์กร ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กองกายภาพมหาวิทยาลัยมหิดล  บุคลากรและนักศึกษาจิตอาสาจากทุกคณะของมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง จำกัด เพื่อเป็นการบริการวิชาการผลงานด้านวิศวกรรม แก่องค์กรทุกภาคส่วน ประชาชน และผู้ที่สนใจทั่วไป ณ สำนักงานสหกรณ์บ้านคลองโยง จำกัด จ.นครปฐม โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้

1) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรม จำนวน 2 ผลงาน คือ ผลงานหุ่นยนต์ AIMrobot ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ให้กับเด็กๆซึ่งมี รศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  เป็นเจ้าของผลงาน และ ผลงานกระชังปลาอัจฉริยะ ซึ่งมี ผศ.เดชา วิไลรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นเจ้าของผลงาน

2) กิจกรรมเวทีเสวนาร่วมกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และผู้นำชุมชนทุกภาคส่วน เรื่อง “9 ปี โฉนดชุมชนคลองโยง สู่ความมั่นคงและยั่งยืน” ของการได้มาซึ่งโฉนดชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย และความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการร่วมกันพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป

โครงการดังกล่าวมุ่งหวังให้เกิดการส่งเสริมการเผยแพร่กิจกรรมและผลงานด้านวิศวกรรมแก่บุคคลภายนอกให้กว้างขวาง และก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันโดยผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

Recent post