ศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) จัดโครงการอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน ESPReL
September 3, 2019
“โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 18” (MU-EDP#18)
September 3, 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “วิศวะถ่ายทอดการเรียนรู้เพื่อจุดประกาย Start up สู่ชุมชน”