ครบรอบ 9 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
September 2, 2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “วิศวะถ่ายทอดการเรียนรู้เพื่อจุดประกาย Start up สู่ชุมชน”
September 3, 2019

ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลัอมในการทำงาน (COSHEM) จัดโครงการอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน ESPReL

ESPRel1

วันที่ 3 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นประธานกล่าวเปิด “โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน ESPReL” ซึ่งทางศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลัอมในการทำงาน (COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้น เพื่อให้ความรู้และฝึกอบรมบุคลากรจากส่วนงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย ให้สามารถตรวจประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (ESPReL) ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ โดยได้รับเกียรติจาก อ.รังสรรค์ นิมิตสวรรค์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตฐานแห่งชาติ และทีมวิทยากรจากศูนย์ COSHEM ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมหาสวัสดี 2 โรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post