คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “วิศวะถ่ายทอดการเรียนรู้เพื่อจุดประกาย Start up สู่ชุมชน”
September 3, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ AACSB Peer Review Team Chair
September 3, 2019

“โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 18” (MU-EDP#18)

20190903_190903_0020

วันที่ 3 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิด “โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 18” (MU-EDP#18) และบรรยายหัวข้อ “ทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก” จากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อ “การบริหารการเงินและสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง ต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อ “นโยบายการบริหารงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย” โดย ศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับการจัดอบรม MU-EDP รุ่นที่ 18 ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่ถูกต้องในการบริหารจัดการงานต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม เกิดผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีค่านิยมและจริยธรรม ที่เหมาะสมสอดคล้องกับค่านิยมองค์การ (Mahidol Core Values) สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายการบริหารงาน เพื่อร่วมกันบริหารมหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าต่อไป ในการนี้มีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น 41 คน จาก 22 ส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 กันยายน – วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ

Recent post