มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมประเพณีตักบาตรท้องน้ำในวันลอยกระทง ประจำปี 2562
November 11, 2019
การประชุมชี้เเจง “แนวทางการประเมินศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ”
November 11, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการประชุมประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2

funds4

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานและบรรยายในการประชุมประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน พร้อมทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ จากนั้นบรรยายในหัวข้อ “การสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย” เรื่อง ทุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม (MU-MRCC) ทุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก ( Post-doc) ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ Frontier Research ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ต่อ ด้วยหัวข้อการบรรยายเรื่อง “สนับสนุนผลงานตีพิมพ์คุณภาพ” เรื่องค่าตอบแทนผู้ตีพิมพ์บทความปริทัศน์ (Review Article) Processing Charge หรือ Page Charge การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความปริทัศน์ ( Review Article) ที่มีค่า Article Processing Charge หรือ Page Charge โดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์นรัตถพล เจริญพันธุ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน อันจะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมากขึ้น รวมทั้งกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้อาจารย์ /นักวิจัยในมหาวิทยาลัย เสนอโครงการเพื่อขอรับทุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย และแนะนำแนวทางวิธีการสมัครขอรับทุนและการบริหารโครงการวิจัยภายหลังการได้รับทุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย

Recent post