สถาบันฯเด็กจัดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านเด็กและครอบครัว
September 4, 2019
พิธีมอบรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ประจำปีการศึกษา 2561
September 4, 2019

ภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดงานแสดงมุทิตาจิต

9CF4E83D-5819-4500-BDE5-7F82E75D4109

วันที่ 4 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานและร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวแสดงความชื่นชม และขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหิดล ได้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ขั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post