มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจากจังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น
September 10, 2019
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Osaka University จัด Joint Symposium ส่งเสริมความร่วมมือการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อความยั่งยืน
September 11, 2019

พิธีมอบรางวัลประกวดภาพถ่าย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

รางวัลประกวดภาพถ่าย_๑๙๐๙๑๑_0001

วันที่ 11 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล ในโครงการประกวดภาพถ่าย ประจำปี 2562 หัวข้อ “ร้อยเรื่องเล่า มหาวิทยาลัยมหิดล” การประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 17/2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โครงการนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 19 ราย และได้รับ รางวัล จำนวน 5 ราย ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ
1. นายชวาล ศิริมนาทร ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
2. นายนรชัย กุลเวศภัทรวงศ์ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
3. นายวีระพล วงศ์สันติ ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร)

รางวัลชมเชย
4. นางสาวภทร มีสุวรรณ ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร)
5. นายอาทิตย์ โสลี ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร)

Recent post