มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจากจังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเสวนา เรื่อง “ก้าวอย่างยั่งยืนสู่มหาวิทยาลัยบูรพาแห่งอนาคต”
September 10, 2019
พิธีมอบรางวัลประกวดภาพถ่าย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562
September 11, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจากจังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น

45758

วันที่ 10 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด อาจารย์ พญ. วัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา และ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมต้อนรับผู้แทนจากจังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Mr.Kazumi MATSUMOTO และผู้แทนจากบริษัทผลิตเครื่องมือแพทย์จากจังหวัดฟุกุชิมะ จำนวน 4 บริษัท และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดฟุกุชิมะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อนำเสนอเรื่อง products in rehabilitations และ robot for medical care พร้อมทั้งได้เจรจาหารือความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตเครื่องมือแพทย์ในอนาคต ณ ห้องประชุม 516 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post