พิธีมอบรางวัลประกวดภาพถ่าย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562
September 11, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมประชุม CIO Digital University Forum ครั้งที่ 14
September 11, 2019

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Osaka University จัด Joint Symposium ส่งเสริมความร่วมมือการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อความยั่งยืน

Joint Symposium2

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น จัดสัมมนาวิชาการ SSSV2019 ซึ่งเป็นเวทีนำเสนอผลงานนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยโอซาก้าและมหาวิทยาลัยของไทยเพื่อปลูกฝังความเป็นนักวิจัยมืออาชีพให้กับนักศึกษา และการสัมมนาทางวิชาการ The 1st MU-OU Joint Symposium Innovative Biotechnology: The Leading Edge for Sustainability ซึ่งเป็นเวทีอภิปรายและนำเสนอผลการวิจัยด้านต่างๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อความยั่งยืนของผู้เชี่ยวชาญจากทั้ง 2 มหาวิทยาลัย อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวกับจุลินทรีย์และเอนไซม์ (Microbial and Enzyme Biotechnology) เทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวกับพืช (Plant Biotechnology) เทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวกับเซลล์สัตว์ (Animal Cell Technology) ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2562 ณ ห้อง ประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท โดยมี นักวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้

Recent post