คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Osaka University จัด Joint Symposium ส่งเสริมความร่วมมือการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อความยั่งยืน
September 11, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล จัด “พิธีไหว้ครู” นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
September 12, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมประชุม CIO Digital University Forum ครั้งที่ 14

cio8

วันที่ 11 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุม CIO Digital University Forum ครั้งที่ 14 เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมนำเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ก้าวไปสู่การเป็น Digital University ร่วมกัน รวมถึงการร่วมกันกำหนดมาตรฐานในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในเรื่องของ ICT และดิจิทัล ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Recent post