พิธีมอบรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ประจำปีการศึกษา 2561
September 4, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงผลงานวิจัยและจัดนิทรรศการในงาน Thailand Tech Show 2019
September 5, 2019

ม.มหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ครั้งที่ 4

VP meeting_190905_0009

วันที่ 5 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ครั้งที่ 4 (Yothi Medical Innovation District: YMID) ณ ห้องประชุมสงวน นิตยารัมภ์พงศ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ในการประชุมครั้งนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ โดยมี นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ เป็นประธานในการประชุม และมีคณบดีคณะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้อำนวยการจากสถาบันทางการแพทย์ต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในย่านโยธี ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะวิทยาศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเภสัชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันโรคผิวหนัง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันประสาทวิทยา สถาบันพยาธิวิทยา องค์การเภสัชกรรม รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุขเป็นคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ครั้งที่ 4 เป็นการหารือเกี่ยวกับการดำเนินการเสนอโครงการย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี แผนการดำเนินการตามบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการ แผนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลในย่าน YMID แนวทางความร่วมมือเรื่อง Multicenter clinical trial รวมถึงการสร้างและติดตามความร่วมมือกับภาคเอกชน และกลไกในการสนับสนุนทุน โครงการต่างๆตามเกณฑ์ที่ให้คณะกรรมการพิจารณาที่จะให้ทุนสนับสนุนทั้งหน่วยงานภานใน และภายนอก เพื่อพัฒนาให้ YMID เป็นเครือข่ายที่ยั่งยืนในการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ ที่สามารถช่วยลดอุปสรรคและข้อจำกัดในการพัฒนานวัตกรรมทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ บริการ สภาพแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานต่อไป

Recent post