พิธีมอบรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ประจำปีการศึกษา 2561
September 4, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงผลงานวิจัยและจัดนิทรรศการในงาน Thailand Tech Show 2019
September 5, 2019

ม.มหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ครั้งที่ 4