ม.มหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ครั้งที่ 4
September 5, 2019
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสสาร (ICT) ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ วิจัย และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านสุขภาพ กับสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถนภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
September 5, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงผลงานวิจัยและจัดนิทรรศการในงาน Thailand Tech Show 2019

int10

ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ และนำเสนอผลงานวิจัยในงาน Thailand Tech Show 2019 ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

สำหรับงาน Thailand Tech Show 2019 ซึ่งจัดในครั้งนี้ เพื่อจัดแสดงผลงานเทคโนโลยีจากภาครัฐ สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี และการนำเสนอผลงานเทคโนโลยีต่อนักลงทุนเป้าหมาย (Pitching) โดยทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหิดลได้พิจารณาคัดเลือกผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีการยื่นขอรับ ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 12 ผลงาน ดังนี้
1. ผลงานสูตรอาหารเพาะเลี้ยงถั่งเช่าสีทองที่ให้สารต้านภูมิแพ้สูง และชาต้านภูมิแพ้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้ประดิษฐ์หลัก : ดร.ปฐมาวรรณ ฉิมมา
2. ผลงานแผ่นกันกัดสำหรับผู้ป่วยที่รักษาด้วยไฟฟ้า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้ประดิษฐ์หลัก : นางเมธิณี พิศาลายน
3. ผลงานอุปกรณ์ดูดเสมหะสำหรับเด็ก ผู้ประดิษฐ์หลัก : อาจารย์จงรักษ์ อุตรารัชต์กิจ
4. ผลงานอุปกรณ์เจาะจุกยางขวดน้ำเกลือ ผู้ประดิษฐ์หลัก : นางสาวภัสรา ตรีรัตนประยูร
5. ผลงานอุปกรณ์สวนลมทางทวารหนัก ผู้ประดิษฐ์หลัก : ศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์
6. ผลงานอุปกรณ์สำหรับสวมกับกระบอกฉีดยาเพื่ออุดรูจมูกขณะล้างจมูก ผู้ประดิษฐ์หลัก : อาจารย์จงรักษ์ อุตรารัชต์กิจ
7. ผลงานอุปกรณ์หักหลอดยา ผู้ประดิษฐ์หลัก : นางสาวนิตยา ทรัพย์วงศ์เจริญ
8. ผลงานแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ชื่อ “หนูไม่กลัวโรงพยาบาล” เพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยเด็กก่อนเข้ารับการเจาะตรวจไขกระดูก ผู้ประดิษฐ์หลัก : พญ. พรชนก วันทนากร
9. ผลงานแผ่นปูทางเท้าและไฟเบอร์บอร์ด จากโฟมรีไซเคิล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก : อาจารย์พิมพ์วลัญช์ สุตะโคตร
10. ผลงานหุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้และระบบวิเคราะห์พฤติกรรม ผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ
11. ผลงานเครื่องมือบริหารขากรรไกร คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ
12. ผลงานสูตรกลูโคสไซรัปคลอเฮกซิดีนเจลสำหรับรากฟันน้ำนม ผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ.ดร.ทพญ.ศิริรักษ์ นคร

นอกจากนั้นกิจกรรมในวันที่ 6 กันยายน 2562 เป็นการนำเสนอผลงานวิจัย การบรรยายพิเศษ การนำเสนอเทคโนโลยีต่อนักลงทุนเป้าหมาย (Pitching) ณ Lotus Suite 5,6 Lotus Suite 7 จำนวน 3 ผลงาน ดังนี้ ได้แก่
1. ผลงานสูตรอาหารเพาะเลี้ยงถั่งเช่าสีทองที่ให้สารต้านภูมิแพ้สูง และชาต้านภูมิแพ้ คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นักวิจัย : ดร.ปฐมาวรรณ ฉิมมา
2. ผลงานอุปกรณ์ช่วยหักแอมป์ยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี นักวิจัย : นางสาว
นิตยา ทรัพย์วงศ์เจริญ
3. ผลงาน แผ่นปูทางเท้าและไฟเบอร์บอร์ด จากโฟมรีไซเคิล คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัย
: อาจารย์พิมพ์วลัญช์ สุตะโคตร

Recent post